Antal linier
Beløb
0
0

 

Anvendelse:

Enhver leverance fra Leverandøren sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse forudgående er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Tilbud/ordrer:

Aftale mellem Køber og Leverandør anses først for endeligt indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelse mod ordrebekræftelsens indhold skal være Leverandøren i hænde senest 8 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

Prisforbehold:

Købsprisen er den af Leverandøren til enhver tid fastsatte. Angivne priser på den i ordrebekræftelsen er rene nettopriser excl. moms. Ifald prisen er angivet i anden valuta end DKK, afregnes til dagskurs på ordrebekræftelsesdatoen. Told- og afgiftssatser afregnes med satsen på ordrebekræftelsesdatoen. Køber skal betale alle offentlige afgifter o.lign, der beregnes af Leverandørens pris. Leverandøren forbeholder sig enhver ret til prisregulering i tilfælde af ændring af told- eller afgiftssatser.

 

VED KØB UNDER DKK 500,00 TILLÆGGES ET EKSPEDITIONSGEBYR PÅ DKK 50,00.

LEVERING:

Ethvert køb er afhentningskøb og sker Ex Works (Incoterms 2010) Espergærde/Jyderup Sj. (Se ordrebekræftelsen).

Leveringstiden angivet i ordrebekræftelsen er indikativ, og Leverandøren påtager sig ikke ansvar for forsinkelse der skyldes forsinkelser fra underleverandører, transportører el. lign. Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over leverandøren i anledning af forsinkelse.

Betalingsbetingelser og EJENDOMSFORBEHOLD:

Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. Ved for sen betaling beregnes rente af fakturabeløbet med 2 % per måned.

Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten indtil den fulde købesum er betalt.


Annullering

Annullering accepteres kun efter særlig skriftlig aftale. Hvor annullering kan accepteres, beregnes et gebyr på 5 % af den åbenstående ordre. Returnering sker Franko.

 

Undersøgelsespligt

Køber er forpligtet til straks efter modtagelse af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Købers undersøgelsespligt omfatter tillige produktets eventuelle egenskaber.

 

Reklamation

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Leverandøren uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget. Dette gælder ligeledes reklamation over mængdedifferencer. Meddelelsen skal indeholde specifikation af manglen.

I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere det til Leverandøren uden Leverandørens skriftlige tilladelse. Har køber reklameret over varen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Leverandøren bærer ansvaret for, har Leverandøren ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Leverandøren.

Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse med angivelse af fakturanummer og reklamationsårsag, idet køber ellers mister sine beføjelser overfor Leverandøren.

 

Misligholdelsesbeføjelsen - Afhjælpning af mangler eller ombytning

Leverandøren har ret til at foretage reparation (afhjælpning) af mangler ved salgsgenstanden, hvor det er muligt. Leverandøren kan endvidere bestemme, at der skal ske ombytning af den til køber leverede salgsgenstand i tilfælde af mangler. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen på grund af væsentlige mangler, hvis Leverandøren indenfor rimelig tid foretager reparation eller ombytning.

Leverandøren er ikke forpligtet til at foretage reparation eller ombytning, såfremt de af Køber påberåbte fejl eller skader, direkte eller indirekte, er opstået som følge af Købers egne forhold, eksempelvis fejlbetjening.

Omkostninger ved undersøgelser og reparation af en fejl eller skade, der ikke er en følge af materiale- eller fabrikationsfejl, afholdes af Køber. Omkostninger ved reparation eller ombytning ved materiale- eller fabrikationsfejl afholdes af Leverandøren.

 

Produktansvar

Leverandøren er ikke ansvarlig for produktskader, ud over hvad der gælder i henhold til lov om produktansvar.

 

Ansvarsbegrænsning

Erstatningsansvar for Leverandøren er betinget af grov uagtsomhed hos Leverandøren. Leverandørens samlede erstatningspligt over for køber for enhver skade, ethvert tab eller øvrige foranstaltninger kan maksimalt udgøre det beløb, der er betalt for den eller de omhandlede salgsgenstande og kan under ingen omstændigheder medføre pligt til at betale for indirekte tab af nogen art så som driftstab eller følgetab.

Leverandøren påtager sig intet ansvar for, at de leverede produkter anvendes i strid med de påtænkte formål.

 

Garanti

Garanti ydes kun, hvor dette er særskilt aftalt. Oplysninger om varernes egenskaber er ingen tilsikring og er alene vejledende for Køber.

 

Force majeure

Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller ophævelse af aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandører forhindres i at opfylde den indgåede aftale som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand ell. lign., som ikke burde eller kunne have været forudset af parterne på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

 

Lovvalg og værneting

Alle tvister i anledning af og i tilknytning til Leverandørens leverancer, skal bedømmes efter dansk ret.

Tvister skal afgøres ved Københavns Byret som aftalt værneting. 

 

izmir ukraynalı escort bornova escort buca escort Buca escort Çeşme escort Antalya sınırsız escort Antalya grup escort kadriye escort çankaya escort cebeci escort