Antal linjer
Belopp
0
0


Observera att detta är en intern översättning av det danska originaldokumentet ”Almindes salgs- og leveringsbetingelser”. I händelse av konflikt mellan originaldokumentet och översättningen gäller vad som stadgas i originaldokumentet. Med undantag av forum klausulTvister mot Leverantören ska avgöras av dansk domstol med Københavns Byret som domstol i första instans”

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Med ”Leverantören” avses i dessa villkor Special Auto Trading A/S, Bybergbvej 13, 3060 Espergærde, Danmark

Tillämplighet:

Dessa villkor ska tillämpas på samtliga leveranser från Leverantören om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

Anbud / Order:

Avtal mellan Leverantören och Köparen ska anses ingånget först när Leverantören till Köparen har översänt orderbekräftelse. Köparens eventuella anmärkningar mot orderbekräftelsens innehåll ska vara Leverantören tillhanda senast åtta vardagar efter dagen för orderbekräftelsen.

Prisförbehåll:

Köpeskillingen bestäms i enlighet med de priser som Leverantören från tid till annan fastställer. I orderbekräftelsen angivna priser är nettopriser exklusive mervärdesskatt. Om priset är angivet i annan valuta än DKK sker avräkning mot dagskursen på dagen för orderbekräftelsen. Även tull- och andra avgiftsnivåer beräknas utifrån nivån på dagen för orderbekräftelsen. Alla offentliga avgifter och liknande ska betalas av Köparen och Leverantören förbehåller sig rätten att justera priset i anledning av ändrade tull- eller andra avgifter.

Vid köp under DKK 500,00 tillkommer en expeditionsavgift om DKK 50,00.

Leverens:

Alla köp är avhämtningsköp och sker Ex Works (Incoterms 2010) Espergærde/Jyderup Sj (se orderbekräftelsen).

I orderbekräftelsen angiven leverenstid är indikativ och Leverantören åtar sig inget ansvar för försening som beror på förseningar från underleverantörer, transporter eller liknande. Köparen äger inte rätt att göra några anspråk gällande mot Leverantören i anledning av leveransförseningar.

Betalningsvillkor och äganderättsförbehåll:

Betalningsvillkoren framgår av fakturan. Vid sen betalning utgår ränta på fakturabeloppet med 2 % per månad.

Leverantören förbehåller sig äganderätten till sålda varor intill dess köpeskillingen är till fullo betald,

Avbeställning:

Avbeställningar accepteras endast efter särskild skriftlig överenskommelse. Om avbeställning accepteras tillkommer en avgift motsvarande 5 % av ordersumman. Köparen ska stå kostnaden för eventuell återleverens av varorna.

 

Undersökningsplikt:

Köparen är skyldig att omedelbart efter mottagandet av leverensen genomföra en noggrann undersökning av varorna i syfte att upptäcka eventuella fel. Köparens undersökningsplikt omfattar alla varans egenskaper.

Reklamation:

Vid fel i varan ska köparen skriftligen meddela Leverantören härom utan oskäligt dröjsmål efter att felet upptäckts. Detta gäller även reklamation i fråga om kvantitetsdifferenser. Meddelandet ska innehålla en specifikation av felen.

Vid reklamation har Köparen inte rätt att disponera över eller returnera varan till Leverantören utan Leverantörens skriftliga samtycke. Om Köparen reklamerat varan, och det visar sig att det inte föreligger något fel som Leverantören ansvarar för, ska Köparen ersätta Leverantören för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat Leverantören.

Reklamation angående fakturans innehåll måste ske skriftligt inom 8 dagar efter mottagande av fakturan med angivande av fakturanummer och reklamationsorsak. Om reklamation inte sker inom denna frist mister köparen sin rätt att göra felaktigheten gällande.

Påföljder vid fel:

Leverantören har rätt att avhjälpa eventuella fel om detta är möjligt. Leverantören kan vidare besluta att företa omleverens. Köparen har inte rätt att häva köpet på grund av väsentliga fel om Leverantören inom rimlig tid genomför avhjälpande eller omleverens.

Leverantören är inte skyldig att avhjälpa fel eller företa omleverens om av köparen åberopade fel eller skador direkt eller indirekt beror på köparen, till exempel om skada uppstått genom felaktig hantering eller användning av varan.

Kostnader för undersökning och reparation av fel eller skador som inte orsakats av material- eller tillverkningsfel betalas av köparen. Kostnader vid avhjälpande eller omleverens orsakad av material- eller tillverkningsfel betalas av Leverantören.

Produktansvar:

Leverantören är inte ansvarig för produktskador utöver vad som gäller i enlighet med dansk lag om produktansvar.

Ansvarsbegränsning

Leverantören är endast ersättningsskyldig för skada uppkommen genom Leverantörens grova oaktsamhet. Leverantörens ansvar är begränsat till köpeskillingen för den aktuella varan. Leverantören ansvarar aldrig för indirekt skada, såsom följdskador och omsättningsminskning.

Leverantören åtar sig inget ansvar om levererad vara används i strid med dess avsedda ändamål.

Garanti

Garanti tillhandahålls endast om detta är särskilt avtalat. Eventuella upplysningar om varornas egenskaper utgör ingen garanti eller försäkran utan tillhandahålls endast av informationssyfte.

 

Force majeure

Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning eller att häva avtalet på grund av motpartens bristande fullgörande av sina förpliktelser om detta orsakats av force majeure. Force majeure föreligger om en part eller dennes underleverantörer hindras från att fullgöra sina avtalade förpliktelser på grund av krig, inbördeskrig, uppror, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, naturkatastrofer (inklusive men inte begränsat till jordbävning, stormflod, omfattande överstämmelse, tromber och vulkanutbrott) eller arbetskonflikt, brand eller liknande som inte förutsågs eller borde ha förutsätts av parterna vid tidpunkten för avtalets ingående.

Lagval och forum

Dessa villkor ska tolkas enligt dansk rätt och alla tvister i anledning av och med anknytning till Leverantörens leverenser ska avgöras med tillämpning av dansk rätt.

Tvister mot Leverantören ska avgöras av dansk domstol med Københavns Byret som domstol i första instans.

123movies izmir ukraynalı escort bornova escort buca escort Buca escort Çeşme escort Antalya sınırsız escort Antalya grup escort kadriye escort çankaya escort cebeci escort